artikel 1. Definities en begrippen
MenHparts BV: de besloten vennootschap MenHparts BV, groothandel in scooter- en bromfietsonderdelen en
complete scooters/bromfietsen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Hildebrandstraat 2, 5216VR, 's-Hertogenbosch
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 16059327
Koper: de wederpartij van MenHparts BV
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Koper en MenHparts BV inzake het leveren van scooters/bromfietsen en/of
onderdelen hiervan aan Kopers.
Zaak/Zaken: de door MenHparts BV verkochte en te leveren zaak/zaken.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MenHparts BV
Webshop: een bedrijf, dat uitsluitend via internet onderdelen en/of scooters/bromfietsen verkoopt.
Schriftelijk: naast schriftelijk ook e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden
berichten die Koper respectievelijk MenHparts BV hebben bereikt
artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen MenHparts BV en een
Koper waarop MenHparts BV deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een
Overeenkomst met MenHparts BV houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk
accepteert.
2. Eventuele afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn
overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen
betrekking hebben.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. MenHparts BV en Koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5. MenHparts BV behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook
ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na
bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang
kunnen per direct worden doorgevoerd.
6. Indien Koper een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil
accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden MenHparts BV hierover te
informeren. MenHparts BV kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Koper niet meer zal gelden.
Indien MenHparts BV de wijziging niet wenst in te trekken, is Koper gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen
tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de
wijziging is.
7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de
in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
artikel 3. Aanbiedingen en communicatie
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven in de offerte.
2. De Overeenkomst tussen MenHparts BV en Koper komt pas tot stand nadat MenHparts BV aan Koper een
opdrachtbevestiging heeft gezonden.
3. Voor leveringen waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt het begin van uitvoering van levering als opdrachtbevestiging beschouwd.
4. MenHparts BV levert geen onderdelen en/of scooters/bromfietsen aan Webshops.
5. De Koper dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en moet in het bezit zijn van een
fysieke winkel voor de wederverkoop.
6. Voor het afnemen van complete tweewielers dient de Koper te beschikken over een RDW erkenning.
7. Communicatie tussen Koper en MenHparts BV kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in
Overeenkomsten met Koper, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door MenHparts BV
opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs
door Koper.
8. Elektronische communicatie door MenHparts BV aan Koper wordt geacht door Koper te zijn ontvangen op de dag
van verzending, tenzij het tegendeel door Koper wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is
ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox
van Koper komt dit voor risico van Koper, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.
9. Indien MenHparts BV met twee of meer (rechts-)personen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts-
)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die
Overeenkomst voortvloeien.
artikel 4. Levering en termijnen
1. Een onderdelenbestelling die voor 12.00 uur wordt geplaatst, wordt binnen 48 (achtenveertig) uur
geleverd. Bestelde scooters/bromfietsen worden binnen 5 (vijf) werkdagen geleverd.
2. De door MenHparts BV in lid 1 genoemde levertijden zijn globaal en onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden; overschrijding ervan geeft de Koper geen aanspraak op schadevergoeding of
ontbinding.
3. De scooters/bromfietsen die door Koper met een rembours betalingsregeling zijn besteld, worden
verzonden zodra het totaal factuurbedrag op de bankrekening van MenHparts BV staat bijgeschreven.
4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden
afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking
worden gesteld.
5. Een 48 uurs-levering is een afspraak, welke MenHparts BV met de transporteur heeft gemaakt. MenHparts BV kan echter
niet verantwoordelijk worden gesteld voor een mogelijk latere levering.
6. Beschadigingen van onderdelen en/of bromfietsen/scooters dienen binnen 24 uur na aflevering aan MenHparts BV
te worden gemeld.
7. Bij de levering gaat het risico van de betreffende Zaken met alles wat daaraan is verbonden, op Koper
over.
8. In het geval dat vervoer door MenHparts BV is overeengekomen, wordt de wijze van transport/verzending door
MenHparts BV als goed huisvader/koopman bepaald.
9. Eventuele specifieke wensen van Koper betreffende het transport/de verzending, worden slechts
uitgevoerd indien Koper verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
artikel 5. Prijzen en kosten
1. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door MenHparts BV afgegeven prijzen:
• in euro’s;
• bruto inclusief BTW;
• exclusief administratie-/verzendkosten;
• exclusief eventueel verschuldigde behandelingskosten;
• op basis van door MenHparts BV gehanteerde minimum hoeveelheden.
2. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien MenHparts BV met de Koper een bepaalde prijs
overeenkomt, is MenHparts BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien MenHparts BV kan aantonen dat zich
tussen het moment van aanbieding en levering belangrijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten
aanzien van niet-voorziene omstandigheden.
3. Leveringen met een factuurwaarde van meer dan € 500,00 (ex. BTW) worden franco geleverd.
4. Bij een factuurwaarde van minder dan € 500,00 (ex. BTW) brengt MenHparts BV €12,50 administratie-
/verzendkosten in rekening.
5. De administratie-/verzendkosten, die MenHparts BV voor een scooter/bromfiets in rekening brengt, bedragen
€ 39,50.
6. Voor rembourszendingen wordt € 12,50 rembourskosten in rekening gebracht
artikel 6. Facturering en betaling
1. Zaken worden uitsluitend onder de volgende betalingsvoorwaarden geleverd:
• Automatisch incasso: Koper krijgt 0% korting op de geleverde Zaken, uitgezonderd hiervan zijn
complete scooters/bromfietsen en doorberekende kosten. Betalen via automatische incasso kan
alleen na Schriftelijke toestemming van MenHparts BV.
• Rembours: Koper betaalt € 12,50 rembourskosten per onderdelenlevering. Bij een rembourslevering
krijgt de Koper geen 0% betalingskorting.
• Contant/Pin: wanneer de Koper de bestelling afhaalt. Bij een contant/pin betalingsregeling betaalt de
Koper geen kosten en krijgt Koper geen betalingskorting.
• Betaling vooruit: de koper betaalt geen extra kosten en ontvangt geen betalingskorting. De Koper
dient het totale factuurbedrag voor verzending van de order per bank aan MenHparts BV over te maken;
• De Koper dient het totale factuurbedrag van een scooter/bromfiets voor verzending per bank aan MenHparts BV
over te maken.
2. Betaling dient in alle niet in lid 1 genoemde gevallen plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Reclames over facturen dienen Schriftelijk te
worden ingediend binnen acht (8) dagen na verzenddatum van de facturen.
3. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Koper van
rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een
maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, vervallen eventuele
door MenHparts BV verleende kortingen.
5. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MenHparts BV verschuldigde. Bezwaren tegen
de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Koper die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00.
artikel 7. Technische eisen
MenHparts BV verkoopt Zaken die voor de openbare weg zijn toegestaan en Zaken die uitsluitend voor racedoeleinden
zijn bestemd. Koper is gehouden om voor verkoop aan zijn/haar afnemers te controleren in welke categorie
de Zaak valt.
artikel 8. Gebreken; klachttermijnen; retournering
1. De Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter
beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
2. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 (vierentwintig) uur na levering Schriftelijk aan MenHparts BV te worden
gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
MenHparts BV in staat is adequaat te reageren.
3. De Koper dient MenHparts BV in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
4. Indien vaststaat dat een Zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal MenHparts BV de gebrekkige Zaak binnen
redelijke termijn na retourontvangst daarvan naar eigen keuze van MenHparts BV vervangen of zorgdragen voor
herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van
vervanging is de Koper gehouden om de vervangen Zaak aan MenHparts BV te retourneren en de eigendom
daarover aan MenHparts BV te verschaffen, tenzij MenHparts BV anders aangeeft.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MenHparts BV daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de Koper.
6. Het indienen van een reclame ontslaat de Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover MenHparts BV.
7. Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en
zendinstructie van MenHparts BV.
8. Door MenHparts BV geleverde Zaken kunnen in originele en deugdelijke verpakking franco aan MenHparts BV geretourneerd
worden mits de volgende gegevens bij de retourzending gevoegd zijn: reden van retourzending en
kopiefactuur van de geleverde artikelen. Retourgoederen zonder reden en/of kopiefactuur worden zonder
behandeling bij ons opgeslagen, totdat wij hierover een schriftelijke mededeling hebben ontvangen.
9. Niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
10. Retourzendingen dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum te worden geretourneerd.
11. Zaken welke door de Koper bij MenHparts BV besteld zijn en niet tot het standaard assortiment van MenHparts BV behoren,
kunnen niet geretourneerd worden.
12. Definitieve beslissing tot creditering wordt pas genomen na ontvangst van de retourgoederen. Dit is op
o.a. de staat gebaseerd waarin de onderdelen en/of verpakking zich op het moment van ontvangst
bevinden.
13. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Koper op
grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
14. Ook wanneer de Koper tijdig aangeeft gebreken of tekorten te hebben geconstateerd, blijft zijn
verplichting tot betaling en afname van gedane orders bestaan.
15. Koper kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
artikel 9. Garanties
1. Het in dit artikel gestelde is onverminderd het in artikel 8 bepaalde.
2. De door MenHparts BV te leveren Zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd dan wel voldoen de Zaken aan de eisen die specifiek in een Overeenkomst zijn
overeengekomen.
3. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen
Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt
is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MenHparts BV kan in dat
geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren Zaken.
Algemene Voorwaarden MenHparts BV
2
4. Indien de garantie een Zaak betreft welke door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de
garantie die door de betreffende producent voor die Zaak wordt gegeven.
5. De garantietermijn van een scooter/bromfiets gaat in op de datum dat het kenteken door MenHparts BV wordt
aangevraagd. De garantie van een scooter/bromfiets geldt alleen dan wanneer het voertuig in originele
staat verkeert.
6. Op elektrische onderdelen wordt geen garantie gegeven.
7. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
• normale slijtage;
• niet juist opvolgen van instructies;
• onoordeelkundig gebruik;
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper of door derden.
8. Geen garantie wordt gegeven op:
• geleverde Zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
• het keuren en repareren van Zaken van Koper;
• onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
9. Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte
van MenHparts BV heeft voldaan.
10. Bij garantiewerkzaamheden is MenHparts BV gerechtigd de kosten van transport door te berekenen.
11. Koper kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
artikel 10. Alleenverkoop
1. Door MenHparts BV wordt geen alleenverkoop erkend, voor welk land, gemeente of welk district dan ook.
2. Van het in lid 1 genoemde kan enkel bij schriftelijke overeenkomst tussen MenHparts BV en Koper worden
afgeweken. Deze overeenkomst zal aangetekend worden verzonden.
artikel 11. Niet afgenomen Zaken
1. De Koper is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de Zaak of Zaken die onderwerp
zijn van de Overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
2. Koper dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om MenHparts BV tot
aflevering in staat te stellen.
3. Niet afgenomen Zaken worden voor rekening en risico van Koper opgeslagen.
4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is Koper aan MenHparts BV een boete
verschuldigd van € 125,00 per dag met een maximum van € 12.500,00. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Alle door MenHparts BV in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven eigendom van MenHparts BV totdat de
Koper alle verplichtingen uit de met MenHparts BV gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door MenHparts BV geleverde Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht
behalve in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij MenHparts BV de Koper Schriftelijk heeft
gesommeerd de geleverde Zaken onmiddellijk aan MenHparts BV ter beschikking te stellen. De Koper is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze
te bezwaren.
3. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren.
4. Voor het geval MenHparts BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MenHparts BV en door MenHparts BV aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MenHparts BV zich bevinden en die Zaken terug
te nemen. Indien Koper hieraan geen medewerking verleent, is Koper aan MenHparts BV een boete per dag
verschuldigd van 10% van de factuurwaarde van de Zaken voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke
blijft.
5. Als MenHparts BV geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Zaken zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde Zaken aan MenHparts BV te verpanden.
6. MenHparts BV heeft op alle Zaken die zich van de Koper onder MenHparts BV bevinden, het recht van retentie, zolang de
Koper niet aan al haar verplichtingen tegen MenHparts BV heeft voldaan. Het risico van de Zaken blijft berusten bij
de Koper.
artikel 13. Aanvragen en toesturen van kenteken
1. Het kenteken van een scooter/bromfiets wordt altijd automatisch voor de Koper aangevraagd, zodra de
scooter/bromfiets wordt gefactureerd. In het geval dat de Koper nog niet direct een kenteken wil
ontvangen, dient de koper dat bij het plaatsen van de order aan te geven.
2. Het kenteken ontvangt de Koper gemiddeld 4 a 5 werkdagen na aanvraag van het kenteken.
3. MenHparts BV behoudt zicht het recht voor om een kenteken in bezit te houden, totdat het gehele factuurbedrag
door Koper aan MenHparts BV is voldaan.
4. Bij Kopers met een rembours betalingsregeling wordt het kenteken naar de Koper verzonden zodra het
totale factuurbedrag bij MenHparts BV op de rekening is bijgeschreven.
5. MenHparts BV stuurt kentekens altijd aangetekend op, tenzij er met de Koper een andere afspraak is gemaakt.
6. Als er met de Koper is afgesproken het kenteken via de normale post te versturen, is MenHparts BV niet
verantwoordelijk voor vermissing van het kenteken bij TNT of andere logistieke dienstverlener.
artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien MenHparts BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is
geregeld.
2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door MenHparts BV verstrekte adviezen zijn afhankelijk van
velerlei factoren, welke buiten de invloed van MenHparts BV vallen. M&Hparts BV kan daarom geen garanties geven met
betrekking tot de resultaten van de door MenHparts BV verstrekte adviezen.
3. MenHparts BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MenHparts BV is uitgegaan van door
of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Indien MenHparts BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MenHparts BV beperkt
tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. MenHparts BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om
de gebrekkige prestatie van MenHparts BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
MenHparts BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden.
6. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade zoals stagnatieschade;
b) productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van MenHparts BV.
7. Koper vrijwaart MenHparts BV voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een Zaak dat door Koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door MenHparts BV
geleverde Zaken. Koper is gehouden alle voor MenHparts BV in dit verband geleden schade waaronder de
(volledige) kosten van verweer te vergoeden
8. De aansprakelijkheid van MenHparts BV voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag
dat op grond van een door MenHparts BV gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
9. Koper is verplicht om een schade binnen 14 (veertien) dagen na het schadevoorval Schriftelijk te melden
aan MenHparts BV. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is MenHparts BV op geen enkele wijze verplicht
tegenover Koper om de geleden schade ongedaan te maken.
10. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Zaken aanvaardt MenHparts BV geen
aansprakelijkheid.
11. Na verloop van 12 (twaalf) maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Koper ten
opzichte van MenHparts BV ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van MenHparts BV bij de
uitvoering van de Overeenkomst.
12. Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade
die het gevolg is van door Koper te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van
MenHparts BV.
artikel 15. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. MenHparts BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden,
indien:
• de Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de Overeenkomst MenHparts BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van MenHparts BV kan worden gevergd dat hij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. MenHparts BV is tevens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst
in redelijkheid niet van MenHparts BV kan worden gevergd.
3. Indien MenHparts BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is MenHparts BV gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MenHparts BV op de Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien MenHparts BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en Overeenkomst.
6. Onverminderd de aan MenHparts BV verder toekomende rechten, is MenHparts BV gerechtigd de Overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden
dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling indien:
• de Koper in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
• de Koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of
geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf
aan derden overdraagt;
7. In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde Zaken bij de Koper.
artikel 16. Overmacht
1. MenHparts BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Koper indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MenHparts BV
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MenHparts BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van MenHparts BV of van derden evenals het in gebreke blijven van leveranciers van
MenHparts BV daaronder begrepen.
3. MenHparts BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat MenHparts BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. MenHparts BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover MenHparts BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MenHparts BV gerechtigd om het al nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op iedere door MenHparts BV gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het
Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling
waarvan uitsluiting is toegestaan.
2. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar
aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van
arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
3. De procedure verloopt via het Procesreglement van de
stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het
Procesreglement kan niet bij MenHparts BV worden opgevraagd en maakt geen deel uit van de Overeenkomst.
4. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter, zolang het geschil
niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met MenHparts BV.
3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.